Thursday, January 26, 2012

ZAŠTO NE I U REPUBLICI HRVATSKOJ ?!HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)

6 comments:

 1. Projekt: Integralno istraživanje prostornovremenskih značajki obnovljivih izvora energije
  Voditelj: Branka Jelavić
  Ustanova: Energetski institut "Hrvoje Požar", Zagreb
  Sažetak: Razvojem tehnologije i značajnim padom cijena prouzročenim povećanjem proizvodnje, korištenje obnovljivih izvora energije postaje sve više ekonomski opravdano. Međutim, značajna prostorna i vremenska promjenjivost obnovljivih izvora energije uz njihov nizak energetski tok ograničava njihovu primjenu. Upravo zbog toga je izuzetno važno točno prostorno i vremensko određivanje energetskog potencijala obnovljivih izvora energije i korelacija s profilom potrošnje energije. Gustoća postojećih prizemnih mjernih postaja za ispitivanje potencijala energije vjetra u Republici Hrvatskoj nedostatna je za pouzdanu primjenu tzv. mikroskalnih numeričkih modela atmosferskog strujanja kojima bi se analizirale značajke vjetra od interesa za energetsko iskorištavanje na čitavom ili barem većem dijelu Republike Hrvatske, a posebno na područjima na kojima prevladavaju uvjeti tzv. složene orografije. Zbog toga se projektom želi dokazati pretpostavka da je na područjima bez kontinuiranih mjerenja vjetra, strujanje zraka u prizemnom sloju atmosfere (visine do 200 m iznad tla) moguće bolje klimatološki opisati povezivanjem modela za prognozu vremena i različitih modela strujanja preko orografske prepreke te se primjenjuju na vrlo ograničenom prostoru. Rezultati projekta će značajno unaprijediti podloge za određivanja potencijala energije vjetra te istražiti vjetropotencijal u brdskim područjima zaobalja i nizinskim i gorskim područjima unutrašnjosti Hrvatske. Na temelju podataka s mjernih stanica podignutih tijekom ovog projekta, podataka s postojećih mjernih postaja, uz mjerenja odnosa raspršene i izravne komponente Sunčevog zračenja odredit će se prostorna raspodjela Sunčevog zračenja na području Republike Hrvatske. Za izradu prostorne raspodjele koristit će se prostorni modeli Sunčevog zračenja na GIS platformi na temelju digitalnog modela terena. Rezultat projekta će biti i prostorna razdioba potencijala biomase, naročito šumske te moguće lokacije malih hidroelektrana Ovo istraživanje od velikog je značaja za primjenu obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj te određivanje njihova realnog mjesta i uloge u energetskom sustavu, a njegovi korisnici su javni i privatni sektor s područjem djelovanja u energetskom sektoru te šira znanstvena zajednica.

  ReplyDelete
 2. Projekt: Obnovljivi izvori u funkciji gospodarskog razvitka
  Voditelj: Julije Domac
  Ustanova: Energetski institut "Hrvoje Požar", Zagreb
  Sažetak: Nakon stoljeća korištenja energije fosilnih goriva, danas se globalna slika mijenja, a obnovljivi izvori energije (OIE) se sve više smatraju jednim od ključnih čimbenika budućih strategija razvitka. Nakon dugog razdoblja u kojem su u središtu zanimanja znanstvene i stručne zajednice bili tehnički i tehnološki aspekti korištenja OIE u posljednje vrijeme, zbog njihove sve značajnije uloge u energetskom sustavu, na važnosti sve više dobivaju gospodarski aspekti. Istraživanja predložena u projektu obuhvatit će sljedeće aspekte – utjecaj rasta cijene i povećanje oscilacija cijena energije na gospodarski rast; aplikaciju portfolio analize na proizvodnju električne energije s naglaskom na ulogu OIE; razradu i primjenu metodologije za utvrđivanje doprinosa OIE zapošljavanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; analizu učinaka i dosega gospodarskih mjera za poticanje korištenja OIE (subvencije, 'feed-in' tarife, porezi i porezne olakšice i sl. Dodatno bi se analizirajući dosadašnja istraživanja veze između cijene fosilnih goriva i gospodarskog rasta u drugim zemljama utvrdilo kolike su gospodarske posljedice hrvatske ovisnosti o fosilnim gorivima te moguća uloga OIE u ublažavanju tog problema. Istraživanje bi omogućilo davanje okvirnog godišnjeg monetarnog iznosa gubitka BDP-a. Značajan rezultat istraživanja bilo bi i određivanje optimalne kombinacije proizvodnih tehnologija električne energije za Republiku Hrvatsku. Optimalna kombinacija predstavlja onu kombinaciju proizvodnih tehnologija (nafta, ugljen, plin, vjetar, biomasa, geotermalna, itd) za koju će oscilacija proizvodnih troškova električne energije biti najmanja za dani trošak proizvodnje. Rezultati navedenih istraživanja koja se na ovakav način do sada nisu kod nas provodila imali bi svoju primjenu u izradi strateških te zakonskih i podzakonskih dokumenata u Republici Hrvatskoj, a posebno će biti značajni u aktualnom trenutku pregovaranja i pristupanja Europskoj uniji. Utvrđivanje gospodarskih aspekata OIE omogućit će pravo vrednovanje njihovog ukupnog doprinosa gospodarskom razvitku Republike Hrvatske te će provoditi multidisciplinarno uz sudjelovanje suradnika iz navedenih ustanova iz Hrvatske. Sva istraživanja će uvažavati suvremene spoznaje iz zemalja EU putem predloženih suradnika iz inozemstva.

  ReplyDelete
 3. Projekt: Sociokulturni aspekti odnosa javnosti prema obnovljivim izvorima energije
  Voditelj: Ognjen Čaldarović
  Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
  Sažetak: Projekt je usmjeren na istraživanje i umanjivanje socijalnih prepreka većem korištenju obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj. Iz tako postavljene svrhe projekta izvedene su dvije projekte dionice: 1. Anketnim istraživanjima ispitat će se stavovi i informiranost javnosti o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, obrasci ponašanja u potrošnji energije, podrška većem korištenju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj te spremnost na promjenu ponašanja u uvjetima većeg korištenja obnovljivih izvora energije. Provest će se dva anketna istraživanja na reprezentativnim nacionalnim uzorcima (N=1000) – prvo 2006. (u vrijeme kad se Hrvatska tek počinje ozbiljnije pripremati za veće korištenje obnovljivih izvora), a drugo 2009. godine (u vrijeme očekivanog ulaska Hrvatske u EU, što će podrazumijevati i preuzimanje određenih obaveza u energetskom sektoru). Osim utvrđivanja postojećeg stanja, istraživanja će tako omogućiti i utvrđivanje promjene u stavovima, informiranost i ponašanju javnosti u odnosu na obnovljive izvore energije u navedenom razdoblju. U dosad provedenim sociologijskim i srodnim anketnim istraživanjima obnovljivi izvori istraživani su izuzetno rijetko i necjelovito odnosno na uzorcima koji ne omogućuju zaključivanje stavovima, ponašanju i informiranosti opće populacije. 2. Druga dionica projekta usmjerena je na ispitivanje mogućnosti primjene različitih obrazovnih sadržaja i metoda u obrazovnom sustavu Hrvatske na različitim razinama. Izradit će se i vrednovati obrazovni alati kojima bi se problematika obnovljivih izvora energije približila sljedećim ciljnim populacijama: A. općoj javnosti; B: djeci osnovnoškolskog uzrasta; C. srednjoškolskoj mladeži; D. studentima. Osnovni rezultati istraživanja bit će sadržani u sistematizaciji determinanti stavova i informiranosti o obnovljivim izvorima energije, njihove prihvatljivosti za različite kategorije stanovništva te spremnosti na promjenu uobičajenih obrazaca ponašanja u potrošnji energije. Očekuje se da će upoznavanje navedenih društvenih aspekata korištenja obnovljivih izvora te edukacija različitih ciljnih skupina doprinijet će smanjivanju socijalnih barijera korištenju obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj i dati značajne ulazne informacije pri oblikovanju različitih sistemskih mjera za šire korištenje obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj.

  ReplyDelete
 4. Projekt: Obnovljivi izbori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju
  Voditelj: Branko Blažević
  Ustanova: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
  Sažetak: Obnovljivi izvori energije susreću se i pod nazivom "zelena" energija (energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biogorivo, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija valova, plime i oseke, biomase, plina iz deponija, plina iz postrojenja za preradu otpadnih voda i sl.) i od posebnog je značaja za održivi razvoj turizma u Hrvatskoj, te za uravnoteženu eko-bilancu, slijedom Agende 21. Polazišta održivog razvoja turističke destinacije temelje se globalnim zahtjevima (protokol iz Kyota…), pravnoj regulativi i dokumentima EU ("bijela knjiga", "zelena knjiga"…) kao i na važećim zakonima i strategiji održivog razvoja Republike Hrvatske. Ovo je i polazište istraživanja, koje će se implementirati na prostoru Primorsko-goranske županije, koja omogućava sagledavanje specifičnosti priobalnog, otočkog, kontinentalnog i gradskog turizma, pa kao takva može biti izvrstan model za Republiku Hrvatsku i šire. Posebno značenje dati će se procesu edukacije za okoliš. U istraživanju će se koristiti relevantni standardi, propisi i norme od značaja za koncipiranje i razvoj eko-hotela i eko-turističke destinacije. Naglasak je na postavljanju globalne koncepcije održivog razvoja turističke destinacije i na ekonomske učinke realizacije eko-projekata po koncepciji javno-privatnog partnerstva. Ovo će biti polazište za istraživanje uloge obnovljivih izvora energije u uravnoteženju eko-bilance hotela i turističke destinacije. Navedeno nalaže interdisciplinaran pristup donošenju i ocjeni razvojnih strategija i aktivno učešće svih sudionika turističke ponude i organa vlasti na razini turističke destinacije i šire. To je zadatak destinacijskog menadžmenta, koji treba slijediti "cost-benefit" metodu i koncepciju kontinuiranog poboljšanja kvalitete. U tu svrhu će se razraditi i predložiti relevantan instrumentarij za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti realizacije projekata održivog razvoja, u čijoj su strukturi i projekti uvođenja obnovljivih izvora energije. To su i nužne pretpostavke daljnjeg razvoja i osiguranja konkurentnosti eko-hotela i eko-turističke destinacije na globalnom turističkom tržištu. U tu svrhu primjenjivat će se suvremeni instrumentarij (EVA, BSC, TOC...) u planiranju, kontroli i reviziji eko-strategija, te za upravljanje troškovima (troškovi okoliša, troškovi kvalitete, ciljni troškovi, troškovi aktivnosti…), pri čemu će se objediniti makro, mezo i mikro pristup ovoj problematici.

  ReplyDelete
 5. Projekt: Biogoriva - nužnost održive mobilnosti u Republici Hrvatskoj
  Voditelj: Ivan Mahalec
  Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
  Sažetak: Cjelokupna svjetska ekonomija danas počiva na nafti. Međutim, njezine su zalihe ograničene, cijena joj stalno raste i usko je povezana sa svjetskim krizama, a sigurnost opskrbe postaje jednim od primarnih problema. Izgaranjem fosilnih goriva povećava se koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi. Biogoriva usprkos nekih nedostataka imaju značajne prednosti. Ona spadaju u obnovljive izvore energije, njihovom se primjenom smanjuju emisije stakleničkih plinova i mogu se proizvoditi u Hrvatskoj. Cilj je istražiti utjecaj primjene različitih vrsta biogoriva u različitim mješavinama s fosilnim gorivima na rad motora s unutarnjim izgaranjem. Dosadašnja istraživanja pokazuju da sva biogoriva nisu podjednako pogodna za rad motora. Smatramo da se gledano u cjelini mogu postići performanse i trajnost motora, te ekonomičnost i pouzdanost pogona vozila usporedivi s fosilnim gorivima. U tom bi se pogledu razmatrale različite mješavine biogoriva i fosilnih goriva. Promatrala bi se i promjena emisija štetnih produkata izgaranja te emisija stakleničkih plinova. Istraživale bi se mogućnosti primjene novih procesa izgaranja u motoru pri pogonu biogorivima. Izvršila bi se analiza utjecaja različitih scenarija buduće primjene biogoriva u RH na emisije cestovnog prometa. Kao rezultat se očekuju rješenja nekih tehničkih problema koji danas čine prepreku široj upotrebi biogoriva u prometu. Isto tako dati će se odgovor na pitanja kakvi će biti ekološki učinci u pogledu emisija motora cestovnih vozila u RH kod primjene biogoriva. Izraditi će se simulacijski modeli novih procesa izgaranja u motoru kod primjene biogoriva. Istraživanja će se provesti ispitivanjem motora u laboratorijskim i u realnim uvjetima, te simulacijama procesa izgaranja u motoru. Hrvatska u okviru usklađivanja svog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije mora implementirati direktivu 2003/30/EZ. Njom se propisuje da do kraja 2010. g. treba 5.75% fosilnih goriva u prometu zamijeniti biogorivima ili drugim gorivima iz obnovljivih izvora. Prema planovima EU i prognozama svjetskih institucija ovaj će udio u bližoj budućnosti biti znatno veći. Ovi se ciljevi ne mogu dostići budu li se biogoriva primjenjivala samo kao aditiv fosilnima. Potrebno je istražiti probleme kod primjene biogoriva i razbiti nepovjerenje javnosti. To bi bio doprinos poticanju proizvodnje biogoriva u Hrvatskoj, što bi smanjilo nezaposlenost, a i ovisnost o uvoznim energentima.

  ReplyDelete
 6. PROJEKTA IMA ALI JE OSNOVNO PITANJE NJIHOVA PROVEDBA U PRAKSI

  Glavni cilj projekata Hrvatskog Centra Obnovljivih Izvora Energije je poticanje šire upotrebe mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima. Neki od načina kojim se to može učiniti su:

  Stvoriti temelje za buduću nacionalnu mrežu energetskih info centara koja pokriva što veće područje

  Široka nacionalna pokrivenost savjetodavnim službama znači da svi građani mogu biti informirani i savjetovani. Također to znači da se u budućnosti može očekivati velik broj korisnika info centara. Potencijali OIE i EE u Hrvatskoj procijenjeni su kao vrlo dobri i raznoliki, iako njihovo korištenje priječe ekonomske prepreke, nepovoljan zakonski okvir, a prvenstveno niska razina svijesti o prednostima i mogućnostima EE i OIE. Na primjer EE u sektoru zgradarstva je vrlo niska i prema tome ima puno potencijala za uštede i poboljšanja. Mali OIE (solarni termalni sustavi, toplinske pumpe, fotonaponske ćelije,...) u kućanstvima također imaju veliki potencijal.

  Informirati kućanstva o svim aspektima korištenja energije u kućanstvima kroz službu energetskog savjetovanja

  Ovaj cilj će pomoći u ubrzanju protoka informacija koji je potreban za primjenu mjera i rješenja za održivo korištenje energije (na primjer, informacije o državnim poticajima za obnovljive izvore energije (OIE) sa svim neophodnim uputama, uklapanje mjera energetske učinkovitosti pri projektiranju objekata, kako smanjiti postojeće troškove grijanja, zamjena starih bojlera, itd).

  Poticati na racionalno korištenje energije i upotrebu svih dostupnih i prihvatljivih OIE u kućanstvima umjesto fosilnih goriva

  Nakon danih savjeta građanima-korisnicima, oni mogu ili ne moraju primijeniti ga, ali uz više informacija postoji veća objektivnost i mogućnost za primjenu čišće i jeftinije energije. Ako korisnici dobiju informaciju o povezanosti proizvodnje i potrošnje energije i o direktnoj koristi racionalnog korištenja energije, logično je da će se početi ponašati na manje rasipan način.

  ReplyDelete