Thursday, May 27, 2010

SOLAR SERDAR - STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

SOLAR SERDAR

*dio teksta objavljenog u narodnim novinama iz
STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
vezanog za obnovljive izvore energijeOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Republika Hrvatska ima dobre prirodne mogućnosti za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Obnovljivi izvori energije su domaći izvor energije i njihova je uporaba sredstvo poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom, poticaj razvoju domaće proizvodnje energetske opreme i usluga, te način ostvarenja ciljeva zaštite okoliša.

Republika Hrvatska će maksimalno poticati obnovljive izvore energije, ali uz prihvatljive društvene troškove njihove uporabe. Stoga se postavljaju ovi strateški ciljevi:

■ Republika Hrvatska će ispuniti obveze prema prijedlogu Direktive Europske unije o poticanju obnovljivih izvora energije o udjelu obnovljivih izvora energije, uključujući i velike hidroelektrane, u bruto neposrednoj potrošnji energije u iznosu od 20%;

■ Republika Hrvatska će ispuniti obveze prema Direktivi Europske unije o udjelu obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije u prijevozu u 2020. godine u iznosu od 10%;

■ Republika Hrvatska postavlja cilj da se udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključujući velike hidroelektrane, u ukupnoj potrošnji električne energije u razdoblju do 2020. godine održava na razini 35%.

POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I PRIMJENE OKOLIŠNO ODRŽIVIH ENERGIJSKIH TEHNOLOGIJA

Energijske i transportne tehnologije na svjetskoj razini se vrlo brzo razvijaju. Hrvatska mora osigurati vlastitu osposobljenost za primjenu takvih tehnologija čim one budu ekonomski isplative. U skladu s mogućnostima:

■ Republika Hrvatska će povećavati ulaganja u obrazovanje, znanstveno-istraživačke projekte i razvoj te sustavno poticati međunarodnu suradnju na području održivih energetskih tehnologija.

Cilj je te mjere razvoj i podizanje sposobnosti domaće industrije i usluga, usmjereno prema rješenjima visokih tehnologija. Vlada Republike Hrvatske će osigurati povezivanje energetske politike, industrijske politike i politike visokog obrazovanja i znanosti.

■ Republika Hrvatska će svoj energetski razvoj temeljiti na najboljim dostupnim, gospodarski opravdanim tehnologijama.

Za prihvat najboljih tehnologija i iskustveno najbolje prakse drugih istraživačkih institucija potrebno je pravovremeno ulaganje u obrazovanje visokoobrazovanog stručnog kadra ali i kadrova na svim razinama obrazovanja. Nadalje, razvoj energetskog sektora zahtjeva i stručnjake različitih profila, koji će biti školovani i osposobljeni za rad s novim tehnologijama. Zato će Vlada Republike Hrvatske podupirati razvoj strukovnih programa energetskih usmjerenja, ali i osigurati programe cjeloživotnog učenja vezano za različite aspekte energetskih sustava.


OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Poradi održivosti razvoja elektroenergetskog sektora i težnje za uporabom domaćih energijskih izvora za proizvodnju električne energije te poticanja domaće industrije i usluga,

■ Republika Hrvatska postavlja cilj da se u razdoblju do 2020. godine udio proizvodnje električne energije iz velikih hidroelektrana i obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije održava na postojećoj razini te da u 2020. godini iznosi 35%.

Kako će porast proizvodnje električne energije iz velikih hidroelektrana biti znatno niži od porasta ukupne potrošnje električne energije, postavljeni cilj održavanja 35 postotnog udjela proizvodnje iz velikih hidroelektrana i obnovljivih izvora energije traži iznimno visoke stope porasta proizvodnje električne energije do 2020. godine iz obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, elektrane na biomasu, male hidroelektrane, sunčeve elektrane, elektrane na komunalni otpad, geotermalne elektrane).

Uz tako postavljeni cilj, programima provedbe Strategije definirat će se dinamika poticane izgradnje obnovljivih izvora energije u pojedinom četverogodišnjem razdoblju, ovisno o očekivanoj prosječnoj proizvodnji električne energije u velikim hidroelektranama. Struktura poticane izgradnje obnovljivih izvora energije detaljnije će se odrediti u programu provedbe Strategije. Vlada Republike Hrvatske će strukturu određivati ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima za poticaje u sustavu zajamčenih otkupnih cijena električne energije, o procjeni doprinosa pojedinog obnovljivog izvora energije u zapošljavanju domaće industrije i usluga, te ovisno o međusobnoj cjenovnoj konkurentnosti obnovljivih izvora energije.

Uključenje obnovljivih izvora i njihov isprekidani rad odnosno nepredvidivost proizvodnje postavlja posebnu zadaću kod planiranja sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sustava, s obzirom na potrebnu rezervu u snazi u konvencionalnim elektranama. Iz tih razloga obnovljivi izvori energije na slici 6-2 prikazani su s 25 posto snage. Značenje ovog problema je tim manje što je razvijenije regionalno tržište električne energije.OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

RAZVOJNE SMJERNICE I NACIONALNI CILJEVI

Republika Hrvatska ima dobre uvjete za znatno povećanje uporabe obnovljivih izvora energije jer ima veliko iskustvo u proizvodnji energetske opreme.

■ Veća uporaba obnovljivih izvora energije bit će poticana sredstvima potrošača električne energije i potrebno je osigurati da ti izvori budu izravno u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva.

Uspješnost provedbe ovisi o unapređenju međusektorske suradnje na područjima energetike, industrije, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja.

Kod iskorištavanja obnovljivih izvora energije, domaće mogućnosti tehnološkog razvoja su povoljne pa će Vlada Republike Hrvatske poticati ulaganja u istraživanje, razvoj i njihovu primjenu. Dobre su prilike za razvoj tehnologija za uporabu biomase i uporabu energije vjetra u vjetroelektranama, uporabu sustava distribuirane proizvodnje energije i malih hidroelektrana, razvoj naprednih elektroenergetskih mreža zasnovanih na paradigmi dvosmjernog toka snage, načina predviđanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije te upravljanja elektroenergetskim sustavima s velikim udjelom obnovljivih izvora energije.

■ Republika Hrvatska se opredjeljuje za iskorištavanje obnovljivih izvora u skladu s načelima održivog razvoja. Udio obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije u 2020. godini iznosit će 20%.

U skladu s izračunom prema Prijedlogu direktive 2009/28/EC o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, iz ožujka 2009. godine, Republika Hrvatska usvaja cilj da će u 2020. godini udio bruto neposredne potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije iznositi 20%. Taj će se cilj postići ispunjavanjem slijedećih sektorskih ciljeva za 2020. godinu:

■ 35% će iznositi udio električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključivo velike hidroelektrana, u ukupnoj potrošnji električne energije;

■ 10% će iznositi udio obnovljivih izvora energije korištenih u svim oblicima prijevoza u odnosu na potrošnju benzina, dizelskog goriva, biogoriva u cestovnom i željezničkom prijevozu te ukupne električne energije korištene u prijevozu;

■ 20% će iznositi udio bruto neposredne potrošnje energije za grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije za grijanje i hlađenje.
Uz tako postavljene ciljeve, programima provedbe Strategije Vlada Republike Hrvatske će definirati dinamiku poticane izgradnje obnovljivih izvora energije u pojedinom četverogodišnjem razdoblju, ovisno o očekivanoj bruto neposrednoj potrošnji energije, raspoloživom proračunu za poticaje, procjeni doprinosa pojedinog obnovljivog izvora energije u zapošljavanju domaće industrije i usluga i ovisno o međusobnoj cjenovnoj konkurentnosti obnovljivih izvora energije.■ Republika Hrvatska se opredjeljuje za iskorištavanje obnovljivih izvora u skladu s načelima održivog razvoja.

Cilj je da se već u 2010. godini iz obnovljivih izvora energije proizvodi oko 42 PJ, a u 2020. godini čak oko 84 PJ.

CILJEVI I AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU DO 2020. GODINE

9.2.1. BIOMASA

Potencijal biomase sadržan je u drvnoj biomasi, biomasi iz poljoprivrede te uzgoju drvne biomase. Tome treba dodati i drvnu biomasu koja se dobiva sječom drva kod održavanja vodoprivrednih i elektroprivrednih objekata.

U skladu sa ciljevima Strategije gospodarenja otpadom posebno je vrednovan potencijal otpada biološkog porijekla za proizvodnju energije.

■ Republika Hrvatska spada u zemlje s velikim potencijalom biomase.

Raspoloživu biomasu se može raznim tehnologijama uporabiti za pretvorbu u električnu energiju i/ili unutarnju energiju (toplinu) ili pak preraditi u komercijalno pogodnije oblike energije (pelete, brikete, drvenu sječku i drveni ugljen). Dio biomase može se upotrijebiti za proizvodnju biogoriva druge generacije.

Republika Hrvatska postavlja cilj da u 2010. godini upotrebljava oko 15 PJ energije iz biomase, a u 2020. godini, oko 26 PJ. Dio te biomase upotrebljavat će se u brojnim elektranama na biomasu ukupne snage u 2020. godini od oko 85 MW. Radi povećanja energetske učinkovitosti prednost će imati postrojenja sa proizvodnjom električne i toplinske energije u zajedničkom procesu.

■ Da bi Republika Hrvatska ispunila svoje ciljeve vezano za uporabu biomase nužno je sinergijsko djelovanje razvojnih politika nekoliko ministarstava.

Putem sinergijskog djelovanja razvojnih politika nekoliko ministarstava, Republika Hrvatska će preduvjete razvoja pretočiti u poticajne mjere državne, industrijske, poljoprivredne i energetske politike:

■ Poticat će se razvoj hrvatske drvoprerađivačke industrije;

■ Razvijat će se gospodarenje šumama i omogućiti iskorištavanje šumske biomase;

■ Poticat će se pošumljavanje i uzgajanje kultura kratkih ophodnji na šumskim zemljištima;

■ Poticat će se elektrane na biomasu sa kogeneracijom električne i toplinske energije;

■ Poticat će se uporaba biomase za proizvodnju toplinske energije.

BIOGORIVA

U skladu s politikom EU, zakonodavnim i regulatornim okvirom poticat će se plasiranje biogoriva na tržište, a promotivnim kampanjama i cjenovnom politikom potaknuti njihova uporaba. Također će se poticati i njihova proizvodnja.

Pod biogorivima se podrazumijevaju biodizel i bioetanol, te ostala tekuća i plinska goriva definirana u Uredbi o kakvoći biogoriva. Sirovine za proizvodnju biodizela su uljana repica, suncokret, soja, palmino ulje, otpadno jestivo ulje i goveđi loj, a za proizvodnju bioetanola kukuruz, pšenica i ječam. Prosječni prinosi najvažnijih poljoprivrednih kultura za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj su niski pa u postojećim uvjetima proizvodnje nema rezervi za proizvodnju kapljevitih biogoriva iz ploda tih kultura.

■ Republika Hrvatska si postavlja za cilj korištenje oko 9 PJ energije iz biogoriva u 2020. godini.

Republika Hrvatska postavlja si za cilj povećanje prinosa i povećanje obradivih površina zasijanih navedenim kulturama kako bi se postigao udjel obnovljivih izvora energije u prijevozu od 10% u 2020. godini (8,91 PJ) bez uvoza sirovina tj. proizvodnjom biogoriva temeljem sirovina iz domaće poljoprivredne i druge proizvodnje.

Kod toga je, Republika Hrvatska odlučna u tome da sirovine za biogoriva ne konkuriraju hrani. Stoga će se prioritet dati podmirivanju prehrambenih potreba ljudi i životinja te formiranje obveznih rezervi zrna. Kako se ne bi naštetilo tlu, uzgoj će se temeljiti na održivom iskorištavanju tla.

Smjernica 2003/30/EU o uporabi biogoriva u prometu prestaje važiti 2010. godine. Predmetom je prigovora jer su glavne sirovine za proizvodnju biogoriva prehrambeni proizvodi pa ta proizvodnja konkurira hrani i izaziva globalni rast cijena. Dovode se u pitanje i uštede emisija CO2 u ciklusu proizvodnje biogoriva. Prigovori su rezultirali prijedlogom nove Smjernice (COM(2008) 19 final) za razdoblje do 2020. godine čije prihvaćanje se očekuje u 2009. godini, a usklađivanje zakonodavstva članica Europske unije do travnja 2010. Glavna novina na području biogoriva jest da će se udio biogoriva druge generacije obračunavati dvostruko.

Pod biogorivima druge generacije podrazumijevaju se biogoriva dobivena iz otpada, ostataka poljoprivredne proizvodnje, neprehrambenih celuloznih materijala i lignoceluloznih[2] materijala. Iako su te tehnologije još u razvoju, Republika Hrvatska će osigurati uvjete za njihovu što skoriju primjenu. Pritom će se uzeti u obzir da nije moguće iskoristiti svu raspoloživu sirovinu. Naime, od ukupne biomase koja nastaje na polju, 40% se mora vratiti u tlo, 30% se koristi u ishrani životinja ili na farmama, a preostalih 30% se iskorištava u proizvodnji biogoriva.

Republika Hrvatska raspolaže znatno većim oraničnim površinama nego što ih sada koristi pa je realno očekivati aktiviranje dijela tih površina u proizvodnji zrna kukuruza, pšenice, ječma i uljane repice. Kako su danas u proizvodnji najkvalitetnije sjetvene površine, za aktiviranje sada neiskorištavanih površina trebat će uložiti znatna sredstva u krčenje šikara, čišćenje odvodnih kanala, uređenje putova, okrupnjavanje gospodarstava, navodnjavanjem i slično.

■ Republika Hrvatska si postavlja za cilj pokrivanje potrošnje biogoriva u 2020. godini vlastitom proizvodnjom biogoriva.

Osim biogoriva iz zrna i biogoriva drugog naraštaja, biogorivo, i to biodizel, će se proizvoditi i iz otpadnog jestivog ulja. Radi proizvodnje biodizela i ušteda u zaštiti okoliša takvim zbrinjavanjem, Republika Hrvatska će poticati skupljanje i preradu otpadnog jestivog ulja.ENERGIJA VJETRA

Vlada Republike Hrvatske će stvarati povoljnu investicijsku klimu i poticati izgradnju vjetroelektrana tako da njihov udio u ukupnoj potrošnji električne energije u RH iznosi 9 do 10% u 2020. godini.

■ Vlada Republike Hrvatske će poticati izgradnju vjetroelektrana.

Očekuje se da će instalirana snaga vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznositi do 1200 MW. Dinamika izgradnje vjetroelektrana određivat će se u programima provedbe Strategije, ovisno o regulacijskim sposobnostima hrvatskog elektroenergetskog sustava, mogućnosti uravnoteženja u elektroenergetskom sustavu na otvorenom domaćem elektroenergetskom tržištu, sposobnosti domaće industrije i druge operative da sudjeluje u izgradnji vjetroelektrana i raspoloživom proračunu za poticaje.

Vjetroelektrane su troškovno povoljan obnovljivi izvor za proizvodnju električne energije. Zanimanje investitora je veliko, čemu doprinosi uređen zakonodavni okvir i posebice, povoljna zajamčena otkupna cijena i ročnost ugovora.

9.2.5. MALE HIDROELEKTRANE

Ukupni tehnički iskoristivi vodni potencijal u Republici Hrvatskoj u hidroelektranama procijenjen je na 12,45 TWh/god. Od tog potencijala u hidroelektranama se trenutno koristi 6,13 TWh/god ili 49,2%. Oko 10% ukupnog potencijala otpada na potencijal malih vodotokova (oko 1 TWh/god).

Istraživanja potencijala malih vodotoka u Hrvatskoj provedena su kroz izradu Katastra malih vodnih snaga (do 5 MW). Na temelju Katastra malih vodnih snaga, izrađen je Katastar malih hidroelektrana sa 67 potencijalnih lokacija za male hidroelektrane, no zbog raznih ograničenja taj broj je smanjen na 18 zahvata na 6 vodotoka.

Kod hidroelektrana snage 5 do 10 MW, prema dostupnim izvorima moguća je izgradnja 125 MW, međutim, kako su potrebna dodatna istraživanja za očekivati je da će se taj broj smanjiti.

■ Republika Hrvatska postavlja za cilj izgradnju barem 100 MW malih hidroelektrana do 2020. godine.

Zbog visokih specifičnih investicija i ograničenja vezanih za utjecaj na okoliš, zaštitu kulturno-povijesne baštine i krajobraza taj cilj će biti teško postići. Radi ostvarenja ciljeva postavljenih Strategijom Republika Hrvatska će: potaknuti istraživanja preostalih vodotokova da bi se utvrdile točne lokacije i potencijali za izgradnju i olakšati administrativnu proceduru za ishođenje dozvola (posebice hidroelektrana ispod 5 MW) te uskladiti energetsko zakonodavstvo i zakonodavstvo gospodarenja vodama.

GEOTERMALNA ENERGIJA

Geotermalna energija je energija sadržana u Zemlji, koja se putem unutarnje energije vode pridobiva na površinu i koristi u energetske svrhe. U Hrvatskoj postoji višestoljetna tradicija iskorištavanja geotermalne energije iz prirodnih izvora prelijevanjem. Danas se koristi geotermalna voda i iz plitkih bušotina. Uz djelatnost istraživanja nafte i plina razvijena je u Hrvatskoj i tehnika i tehnologija za pridobivanje geotermalne energije iz dubokih ležišta.

Ciljevi Strategije u svezi s uporabom geotermalne energije su: ekonomski opravdano iskorištavanje postojećih geotermalnih bušotina i ekonomski povoljna razrada bušotina radi uporabe geotermalne energije te iskorištavanje srednje-temperaturnih ležišta za razvoj.

■ Republika Hrvatska će poticati proizvodnju električne energije kod višenamjenskog korištenja geotermalnom energijom (razvoj gospodarskih zona uz korištenje otpadnom toplinom iz geotermalne elektrane).

Osim za proizvodnju električne energije, Republika Hrvatska će poticati iskorištavanje geotermalne energije za turističko-rekreacijske sadržaje, ali i za grijanje prostora, pripremu potrošne tople vode, za poljoprivrednu proizvodnju, industrijsku preradu poljoprivrednih proizvoda, uzgoj riba, itd.

SUNČEVA ENERGIJA

U iskorištavanju sunčeve energije za toplinske potrebe Strategijom se postavlja cilj da će po stanovniku do 2020. godine biti instalirano barem 0,225 m2 po stanovniku toplinskih kolektora.

■ Republika Hrvatska postavlja za cilj instaliranih 0,225 m2 kolektora po stanovniku u 2020. godini za pripremu tople vode.

Poticat će se ugradnja sunčevih kolektora za dobivanje toplinske energije (nisko-temperaturno grijanje i priprema potrošne tople vode) u što više novih građevina kako u unutrašnjosti RH tako i u obalnom području, ali i na postojeće objekte.

Poticanje uporabe sunčevih toplinskih sustava imat će i pozitivne učinke na razvoj domaće industrije pa i taj segment treba obuhvatiti državnom poticajnom politikom.

Povećanje korištenja sunčeve energije do 2020. godine provest će se ovim mjerama: poticanje sunčevih toplinskih sustava putem poreznih olakšica i/ili subvencija, uvođenje u građevinske propise i planiranje programa poticanja instalacije sunčevih toplinskih sustava u sektorima kućanstva, usluga i industrije; uklanjanje postojećih administrativnih zapreka i izmjene propisa koji ograničavaju primjenu; podizanje svijesti (promoviranje sunčeve energije kao suvremenog načina zagrijavanja potrošne tople vode i prostora).

Zbog »zrelosti« tehnologije, niskih ulaznih troškova i relativno brzog vremena povrata investicije, prioritetna orijentacija uporabe sunčeve energije bit će za toplinske potrebe.

■ Republika Hrvatska će poticati i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije i elektrane s koncentracijom sunčeve energije.

Elektrane na sunčevu energiju troškovno još uvijek ne mogu konkurirati drugim obnovljivim izvorima u proizvodnji električne energije. Domaća proizvodnja fotonaponskih ćelija se tek rađa i teško je očekivati da će se u idućim godinama iznimno visoki udio uvozne komponente u konačnom proizvodu bitno smanjiti. Radi usvajanja tehnologije fotonaponskih ćelija i očekivanja da će se s vremenom na tržištu pojaviti učinkovitija i troškovno povoljnija tehnologija Republika Hrvatska će poticati ugradnju fotonaponskih ćelija.

Republika Hrvatska će poticati i primjenu tehnologija za pretvorbu sunčeve energije u električnu energiju s koncentracijom sunčeve energije. Zbog razvoja i sve veće izgradnje sunčevih termoelektrana očekuje se smanjenje cijena opreme što bi omogućilo implementaciju ove tehnologije i u područjima u kojima je godišnji intenzitet izravnog zračenja niži od aktualnog praga (1800-2000 kWh/m2/godišnje), odnosno u dijelovima srednje i južne Dalmacije.

Anticipirajući razvoj i komercijalizaciju tehnologije u sljedećem desetljeću opravdano je razmotriti i poticanje izgradnje i pogona sličnih sustava u RH, kako bi se inicirale ne samo aktivnosti istraživanja i razvoja pogodnih lokacija, nego i aktiviranja raspoloživih proizvodnih resursa. Pravodobnim uključivanjem domaćih tvrtki u razvoj i proizvodnju komponenti i izgradnju postrojenja stvorile bi se pretpostavke za njihovo pozicioniranje na potencijalno velikom regionalnom tržištu (zemlje Sredozemlja i Afrike)

Iznos poticaja za električnu energiju iz sunčevih elektrana određivat će se u programima provedbe Strategije, ovisno o ukupnom iznosu poticaja za obnovljive izvore energije, mogućnostima sudjelovanja domaće industrije i njihovoj konkurentnosti unutar obnovljivih izvora.
OBNOVLJIVI IZVORI, ENERGETSKA UČINKOVITOST I KOGENERACIJA TOPLINSKE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

Temeljni zakonski okvir za područje obnovljivih izvora energije, energetsku učinkovitost i kogeneraciju električne i toplinske energije u Republici Hrvatskoj sadržan je u Zakonu o energiji, (»Narodne novine« br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08), Zakonu o tržištu električne energije, (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07, 152/08), Zakonu o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, (»Narodne novine« br. 107/03) i podzakonskim aktima koji su provedbeni akti istih zakona.

Republika Hrvatska će trajno usklađivati svoje zakonodavstvo s obvezama što proizlaze iz zakonodavnog okvira Europske unije koji se odnose na obnovljive izvore i energetsku učinkovitost. Radi pune primjene Direktive o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama donesen je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine« br. 152/08). Slijedi izrada niza provedbenih podzakonskih akata kojima će se u potpunosti regulirati primjena politike energetske učinkovitosti.

Hrvatski zakonodavni okvir u vezi s kogeneracijom i obnovljivim izvorima energije u skladu je s acquis communautaire, a čine ga primarno Zakon o energiji, (»Narodne novine« br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08), Zakon o tržištu električne energije, (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07, 152/08), Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07) i Zakon o državnim potporama (»Narodne novine« br. 140/05) te paket podzakonskih akata usvojen 2007. godine kojima se uređuje sustav poticaja temeljen na zajamčenim otkupnim cijenama električne energije.

Tijekom 2009. godine donijet će se pripadajući provedbeni propisi o poticanju proizvodnje toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora.

REGULACIJA I HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je neovisno tijelo nadležno za regulaciju energetskih djelatnosti. Regulacija energetskih djelatnosti provodi se u dijelu koji se odnosi na regulirane energetske djelatnosti i u dijelu koji se odnosi na tržišne energetske djelatnosti. Normativni okvir rada i djelovanja HERA je u potpunosti uspostavljen. Čine ga Zakon o energiji (»Narodne novine« br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/8), Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07), zakoni te podzakonski propisi kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti. U okviru svoje nadležnosti HERA donosi metodologije i tarifne sustave kao i druge podzakonske propise u sektoru energetike.

*dio teksta objavljenog u narodnim novinama vezan za obnovljive izvore energije

SOLAR SERDAR
solarserda@gmail.com

Friday, May 14, 2010

SOLAR SERDAR - PROMOTE THE ENTRY OF SOLAR ENERGY

Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)

• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups,

• is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy,

• regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,

• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level,

• brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy,

• provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone,

• considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity.

Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)
solarserdar@gmail.comSolar Panel Installation


Learn more about Installing solar panels
This general information guide to solar panel installation will address the following topics:

Solar Panel Purchases
Solar Panel Installation Tips
Solar Panels and Power Meters
For information on how to install Amorphous Solar Panels, click SOLAR serdar.

For information on how to install solar panels on a boat or other watercraft, click SOLAR serdar.

Where can I purchase solar panels?
You can purchase solar panels from a variety of solar panel producers, including Sunwize, Evergreen, and Mitsubishii Electric. Prices change constantly, but a good solar panel report comparing cost/kilowatt is available at SOLAR serdar.

You can also buy solar panels securely online, from a wide variety of retailers.

Solar Panel Installation Tips
Solar Panels are typically installed on rooftops, building tops, or stand-alone facilities. It is vital to install your solar panel so that it gets the most direct sun exposure - you want to make sure your solar panel is maximally effective year round. To do this, there are several web-based solar resources to help you properly set up and install your solar panels by tracking the position of the sun in the sky over the course of the year.

Position your solar panel in direct sunlight
Solar Panels perform at optimum capacity when placed in direct sunlight. Try to position your photovoltaic array directly under the noontime sun for maximum efficiency from your photovoltaic unit.

Notice obstructions to sunlight
Remove all items unnessary items or trim branches that may be blocking sunlight to your solar unit. Trace the path of the sun in the sky to determine if an object is casting a shadow over your solar photovoltaic panels. If this is the case, then the operating efficiency of your unit will undoubtedly suffer.

Mounting your Solar Panel
SOLAR panel mount are used to install photovoltaic solar panels. Solar panel mounts come in three main varieties: pole mounts, roof-ground mounts, and flush mounts. Using these mounts, you can install your solar panel onto an RV, on top of or against the side of a pole, on your roof, or even install them as a free-standing unit. You can learn more about installing solar panels using mounts in our mounts section.

Water pumping with solar panels
A good way to put solar panels to use is to install a solar-powered water pump for your well. Although windmills have traditionally been used to power such systems, a solar-powered system works just as well, and is equally friendly to the environment.

Your Well Pump
It is important to choose a quality well pump for use with your solar powered well pump system, one that makes the best use of your power and doesn't require an inefficient, wasteful transformer. Your well drilling provider is likely to offer you the industry standard well pump, a 220 volt alternating current model. The problem with such a high-voltage pump system is that the required transformer is extremely wasteful and can be a huge strain on your inverter during startup. This can cause the power to home to dip, and the lights to dim, which can cause a full-out inverter failure unless you have a top-quality inverter. Avoid such a high voltage system if you can, and instead, opt for a 120 volt AC model, which is much more efficient and does not put nearly as much of a burden on your inverter.

The Solar Panel
Your solar panel does not have to have a very high wattage rating in order to run your solar pump, just check with your well-drilling company to determine what wattage rating you need from your solar panel. An important consideration when setting up an outdoor solar panel system for your well pump is to ensure that you purchase a mounting rack that offers plenty of clearance between the ground and your solar panel and keep in it an open area away from trees. You don't want any large pets, floodwater, or falling branches to damage your system.

Solar Panels and Power Meters
As you purchase more and more solar panels to power your home, your reliance on the city's power grid will progressively decline until your power meter doesn't turn at all. As you continue to buy solar panels, you wonder, what happens beyond that point? What happens on the days when my home produces more energy from solar panels that it needs?

Also, we reccomend using a true sine wave inverter with your solar powered pump system. True Sine wave inverters tend to work better when motors are involved (such as those found in a water pump).

If you are interested in reaping benefits from your solar panel investment, read on to discover how you can benefiting from this new feature .


Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)
and
SOLAR serdar Team

solarserdar@gmail.com

Thursday, May 13, 2010

SOLAR SERDAR - TARIFNI SUSTAV za proizvodnju ELEKTRICNE ENERGIJE iz OBNOVLJIVIH IZVORA energije

SOLAR SERDAR


Tarifni sustav

(Članak 4. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije)


Tip postrojenja cijena (kn/kWh)
1.a.1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW 3,7718
1.a.2.sunčane elektrane instalirane snage veče od 10 kW do uključivo 30 kW 3,3281
1.a.3.sunčane elektrane instalirane snage veče od 30 kW 2,3296
1.b.hidroelektrane 0,7655
1.c.vjetroelektrane 0,7099
1.d.1.elektrane na biomasu iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice …) 1,3312
1.d.2.elektrane na krutu biomasu iz drvno-preradivačke industrije (kora, piljevina, sječka..) 1,0538
1.e.geotermalne elektrane 1,3979
1.f.elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža ...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-preradivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva …) 1,3312
1.g.elektrane na tekuča biogoriva 0,3993
1.h.elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 0,3993
1.i.elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka ...) 0,6656
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

Tuesday, May 11, 2010

SOLAR SERDAR - WAYS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY

WAYS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS
Air-Conditioning System

1 Weatherstripping of Windows and Doors

Minimise exfiltration of cool air and infiltration of warm air through leaky windows and doors by incorporating effective means of weatherstripping. Self-closing doors should also be provided where heavy traffic of people is anticipated.2 Temperature and Humidity Setting

Ensure human comfort by setting the temperature to between 230C and 250C and the relative humidity between 55% to 65%.3 Chilled Water Leaving Temperature

Ensure higher chiller energy efficiency by maintaining the chilled water leaving temperature at or above 70C. As a rule of thumb, the efficiency of a centrifugal chiller increases by about 2¼ % for every 10C rise in the chilled water leaving temperature.4 Chilled Water Pipes and Air Ducts

Ensure that the insulation for the chilled water pipes and ducting system is maintained in good condition. This helps to prevent heat gain from the surroundings.5 Chiller Condenser Tubes

Ensure that mechanical cleaning of the tubes is carried out at least once every six months. Fouling in the condenser tubes in the form of slime and scales reduces the heat transfer of the condenser tubes and thereby reducing the energy efficiency of the chiller.6 Cooling Towers

Ensure that the cooling towers are clean to allow for maximum heat transfer so that the temperature of the water returning to the condenser is less than or equal to the ambient temperature.7 Air-handling Unit Fan Speed

Install devices such as frequency converters to vary the fan speed. This will reduce the energy consumption of the fan motor by as much as 15%.8 Air Filter Condition

Maintain the filter in a clean condition. This will improve the heat transfer between air and chilled water and correspondingly reduce the energy consumption.

Lighting System

9 Switch off Lights When Not In Use10 Provision of Separate Switches for Peripheral Lighting

A flexible lighting system, which made use of natural lighting for the peripherals of the room, should be considered so that these peripheral lights can be switched off when not needed.11 Install Higher Efficiency Lighting System

Use lamps with high luminous efficacy. For example, replacing incandescent bulbs with compact fluorescent lamps can reduce electricity consumption by 75% without any reduction in illumination levels.12 Fluorescent Tube Ballasts

The ballast losses of conventional ballast and electronic ballast are 12W and 2W respectively. Hence, consider the use of electronic ballast for substantial energy savings in the lighting system.13 Lamp Fixtures or Luminaires

Optical lamp luminaires made of aluminum, silver or multiple dielectric coatings have better light distribution characteristics. Use them to reduce electricity consumption by as much as 50% without compromising on illumination levels.14 Integration of Lighting System With Air-Conditioning System

In open plan offices, the air-conditioning and lighting systems can be combined in such a way that the return air is extracted through the lighting luminaires. This measure ensures that lesser heat will be directed from the lights into the room.15 Cleaning of Lights and Fixtures

Clean the lights and fixtures regularly. For best results, dust at least four times a year.16 Use Light Colours for Walls, Floors and Ceilings

The higher surface reflectance values of light colours will help to make the most of any existing lighting system.
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

Saturday, May 8, 2010

SOLAR SERDAR - TECHNOLOGY THAT CONCENTRATE THE SUN RAY

SOLAR SERDAR -What is CSP?
CSP is a term for technologies that concentrate the sun's rays, and can be used for systems that either direct these rays onto photovoltaic solar cells (CPV) or heat a fluid, which is then used to generate electricity via conventional turbines, stored for later use, or used to supply heat for industrial processes. The first kind, where light is concentrated onto a photovoltaic surface is called concentrating photovoltaics (CPV). CSP often refers specifically to systems which heat fluids (which can also be called concentrated solar thermal), and this report uses the term CSP to refer only to these technologies.

There are four main CSP designs currently in use at the utility scale: parabolic troughs, tower systems, parabolic dishes and linear (Fresnel) troughs. Parabolic troughs currently account for over 90% of the generation capacity in installed CSP, however many in the solar industry speculate that tower systems will become more widely used than parabolic troughs in the future.

1. Types of CSP systems
Parabolic troughs
Parabolic trough systems consist of rows of curved mirrors that concentrate the sun's rays onto a central tube containing the fluid to be heated. The mirrors utilize a tracking system to follow the sun, typically rotating on one north-south axis. The sunlight on the mirrors is concentrated 70-100 times and the fluids are heated to temperatures as high as 400 degrees Celsius. Many of these systems use synthetic thermal oil, which is used to create super-heated steam to run turbines.The 64 MW Nevada Solar One installation in the US state of Nevada is an example of a parabolic trough system. Courtesy: SCHOTT AG
Solar tower plant by eSolar.
Courtesy: Ferrostaal AG
Solar Tower systems
Tower systems use a field of heliostats (large mirrors with sun-tracking capabilities) focused on a single point in a tower to heat a fluid. Tower systems concentrate sunlight 600-1000 times to heat transfer fluids including molten salts, water, air and other gases from 800 to over 1000 degrees Celsius.

If pressurized gas or air is used as the transfer media, it can be used to directly replace natural gas in conventional gas/steam combined cycle turbine. The 11MW Planta Solar 10 (PS10) and 20MW PS20 towers near Seville, Spain are tower systems.Dish engines
Dish engines use parabolic dishes to concentrate sunlight onto a receiver in the focal point of the dish, heating a fluid which then runs a turbine or sterling engine. These technologies typically heat fluids to 750 degrees Celsius.


"SunCatcher" dish stirling engines. Courtesy: CPS Energy


Linear (Fresnel) troughs

Linear troughs operate similar to parabolic troughs, except that the mirrors used are flat and much of the hardware is simpler. These systems cost less than parabolic trough systems, but are less efficient.

Hybrid systems
Many of the CSP systems in place combine their CSP operation with a natural gas combined cycle turbine to generate power when the sun is not shining. An example of a hybrid system is NextEra Energy Resources' SEGS plants in California's Mojave Desert, which utilize a natural gas backup system.

MicroCSP
Solar company Sopogy (Honolulu, Hawaii, US) has developed a microCSP system that utilizes technology similar to parabolic trough systems, only on a smaller scale. Sopogy's SopaNova system has a capacity of 3kW for electricity and hot water production, and is advertised for both on-grid and off-grid applications. In December of 2009, a 2MW plant using Sopogy microCSP units opened in Hawaii.


Left: microCSP system by Sopogy.Right: The world's first MicroCSP plant Holaniku at Keahole Point, Hawaii, Courtesy Sopogy

2. Technical issues
Storage
A major advantage of CSP is easier, more efficient storage than PV systems allow. With adequate storage and/or hybrid backup systems CSP plants can provide both base-load and dispatchable (on demand) power, like conventional fossil fuel plants.3

Power storage for CPS systems typically takes the form of storing heat for later use, as opposed to some PV systems which use battery backup systems to store electric charge. While this solution is typically more cost-effective, there is no one-size fits all solution for thermal storage for the different systems, and solar thermal storage systems must be designed with the type of fluid, operating temperature and pressure, and other factors considered. Many operational systems currently directly store heat using the steam generated or indirectly store heat via molten salt.

Systems using concrete and other mediums to indirectly store heat are also in development. For parabolic trough systems, molten salt stands out as a superior heat storage medium, and the Andasol parabolic trough plant in Spain uses molten salt as a storage medium.Courtesy: Solar Millennium AG

Solar Cooling
Cooling is also an issue for CSP. CSP systems are typically cooled using either water or air. The use of water to cool systems can put additional stresses on desert environments, where may CSP facilities are located. However, using air to cool systems means higher investment costs and 5-10% lower efficiencies.


3. The state of CSP worldwide
90% of operational CSP plants are located in the United States and Spain.4 The American Southwest has greater potential and the United States has a slightly larger total installed capacity, however on a per capita basis Spain produces far more power with CSP than the United States. Spain has ten operational CSP plants between 1 and 50MW.5

Much of the concentrated solar power currently in use in the United States was built between 1986 and 1992, in a series of plants in California's Mojave Desert, the Solar Energy Generating Systems (SEGS), which total 354 megawatts. The United States did not put another CSP plant online until the 64MW Nevada Solar One plant in 2007.

Solar thermal experimental and demonstration power plant in Jülich. The technology for the core of the facility, the receiver, was developed and patented by the German Aerospace Center, DLR, together with the Jülich Solar Institute, provided scientific guidance and support for the planning, design and operation of the power plant.Courtesy DLR

Australia, France, Germany6 and Israel have all completed CSP systems, however none of these is larger than 2 MW. Germany does not receive enough of the right kind of sunlight to make it suitable for large-scale development of these technologies. CSP plants are under construction in Algeria, Egypt, Italy and Morocco, and of course in Spain. In both Spain and the United States a large number of CSP plants have been proposed.

4. Geography and CSP
CSP systems require different and more specific qualities of sunlight than PV systems. CSP requires Direct Normal Irradiation, which means light that is not scattered by cloud cover, fumes or dust. The best sites are in the tropics and at high altitudes. Many areas in temperate climes which are considered suitable for PV are less suitable for CSP technologies. Sites that considered suitable get 2,000 kWh/year of direct sunlight; optimal sites get more than 2,800 kWh/year.7

The Southwestern United States, Mexico, Australia, Spain, Iran, India, Pakistan, Chile, Argentina, Brazil, as well as most nations in the Middle East and much of the continent of Africa all have areas of strong potential for CSP. Some of the best locations for CSP are in the deserts of Northern Chile, South Africa, Egypt, Libya and Western Australia.8

5. Cost
Costs of CSP production vary according to the solar resource where the plant is located, and levelized electricity costs for currently operational parabolic trough systems range from USD$0.17 - 0.25/kWh, though proponents claim costs can be as low as USD$0.15 in places with very good solar radiation. As with other solar technologies, the vast majority of the costs are materials and construction, and investment costs range from USD$4.20 - 8.40 per watt, depending on the solar resource and the size of the storage options.9

Costs are expected to decrease 2-5% per year due to innovation in systems and components, improvement of production technology, increase of the overall efficiency, enlargement of operation hours, bigger power blocks, decrease in the O&M costs, learning curve in construction and economies of scale.10

6. Uses of CSP
CSP is typically used to generate electricity, however the heat generated by CSP can also be used for sterilization and for heating and absorption chilling.

More info at SOLAR SERDAR. Water desalination is one potential use of CSP that has been widely studied. Globally 1.2 billion people live in communities that do not have regular access to clean water. Until now, desalination has been an energy intensive and prohibitively expensive way to meet those needs, however many nations are looking at solar technologies to bring down these costs. Saudi Arabia's King Abdulaziz City of Science and Technology and IBM are currently pursuing a pilot water desalination project using CPV, and in 2007 the German Aerospace Center published a study on using CSP to desalinate water either using the electricity or the process steam in combined generation.11


The National Renewable Energy Laboratory (NREL) and the German Aerospace Center, DLR, are cooperating on CSP research. Courtesy DLR/Markus Steur.

7. Future of CSP
Spain
While Spain has an enormous number of CSP plants planned, many of those plants may not be eligible to participate in the nation's feed-in tariff upon completion, due to caps imposed after an unsustainable expansion of all kinds of solar projects following the increase in Spain's feed-in tariff in 2007 to EUR$0.18/kWh for solar PV projects between 100kW and 50MW.12The tariff for solar thermal projects had already been increased in 2004.

The latest figures from Spanish solar thermal industry association Protermo Solar show 15 solar thermal plants under construction for a total of 668MW with an additional 35 proposed plants between 8 and 50 MW.

California's Mojave Desert
Currently the most promising location for CSP is the Mojave Desert in California. California has multiple policies to encourage solar development, not the least of which is the state's renewable portfolio standard, which sets a mandate for utilities to get 33% of their electricity from renewable sources by 2020.

Currently the California Energy Commission and the US Bureau of Land Management, which manages public lands, have received applications for 12 CSP and hybrid CSP/natural gas projects in Southern California. If all these plants are built, they will add 4.8GW of CSP. Among these 12 proposed projects is the Ivanpah Solar Power facility, which will consist of three separate solar tower projects to total 392 MW.13

The Mediterranean and North Africa (MENA)
While the vast majority of Europe outside Spain has little potential for CSP, solar plant developer Nur Energie has submitted applications for two 50MW projects on the Greek islands of Crete and Rhodes.

More info at SOLAR SERDAR. Several North African and Middle East nations are also pursuing CSP, but at a rate much slower than Spain and California. In 2004 Algeria became the first OECD nation to pass a feed-in tariff. Algeria is developing a hybrid combined cycle gas turbine and CSP plant at Hassi R ́mel, with 25MW of CSP. Morocco is also constructing a project that includes 20MW of CSP as part of a larger hybrid plant.14 The Kingdom of Jordan was making steps towards a 100MW CSP project in 2008 and 2009, but declined a funding offer in January 2010, stating concerns about repaying the large debt that would be incurred.15

Among North African Nations, Egypt is closest to developing a CSP plant. In Flagsol GmbH (Cologne, Germany) and Orascom Construction Industries (Cairo, Egypt) completed construction of the troughs and lines for a 150MW combined parabolic trough CSP and natural gas plant at Kuraymat, 100 miles south of Cairo.

The Desertec Initiative
Perhaps one of the most ambitious plans for concentrated solar power is the Desertec Initiative. In 2008 the Desertec Foundation was created to advance a plan to generate power in the Sahara Desert with CSP, PV and wind farms and transmit much of this power to Europe via high-voltage DC lines. The plan aims to provide 15% to 20% of Europe's electricity this way.16


TRANS-CSP MENA energy mix for energy supply and climate protection. Courtesy: Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC)


In 2009 twelve European and North African companies and utilities joined forces to create the Desertec Industrial Initiative (Dii). Desertec singles out CSP's ability to provide base-load power as a key element of the plan, and states that in North Africa and the Middle East, CSP is "the only source that can really cope with rapidly growing electricity consumption".17

Energie has proposed a project in Tunisia for ten 20MW CSP plants to supply power as part of this initiative. Under Nur Energie's proposal, HVDC lines would carry this power to Rome, Italy.

SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

Friday, May 7, 2010

SOLAR SERDAR - STUDY SHOW ENERGY PRICE WILL RISE

SOLAR SERDAR

STUDY SHOW ENERGY PRICE WILL RAISE

The EIA is the official source of U.S. government statistics on energy. As its Web site boasts, it "provides policy-neutral data, forecasts, and analyses to promote sound policy making, efficient markets, and public understanding regarding energy and its interaction with the economy and the environment."

It is not a partisan organization and its record is impeccable.

The bottom line of the EIA's projections is that, through the year 2030—which is as far out as the modeling will allow it go with any degree of certainty—the legislation that passed the House "increases energy prices." EIA's independent conclusion confirms what the opponents of the cap-and-trade bill have been saying all along—that the regulatory approach backed by the Obama White House will lead to higher energy prices for the American consumer, making it a tax on American family energy use.

Allowing that the "allocation of free allowances to regulated electricity and natural gas distribution companies" will lessen the impact of the legislation on energy prices in the initial phase, through 2025, the EIA draft report says that the "average impacts on electricity prices in 2030 are projected to be substantially greater, reflecting both higher allowance prices and the phase-out of the free allocation of allowances to distributors between 2025 and 2030."

In plain English, that means the price of energy will go up a lot after 2025, solely because of what the cap-and-trade bill requires.More info at SOLAR SERDAR.

EIA also says that because the cap-and-trade bill that passed the House "increases the cost of using energy," that real economic output will decline. This, in turn, "reduces purchasing power, and lowers aggregate demand for goods and services," which pushes projected real gross domestic product down below where it is predicted to be if everything is otherwise left alone.

So the secret is out. The fig leaf has fallen. The real point of the cap-and-trade bill is to reduce the production of greenhouse gases by driving up the price of energy. The savings in emissions will come not from new, breakthrough technologies like solar and wind and cellulosic ethanol and advanced nuclear reactors like the Bush administration pushed for, but by reducing U.S. economic activity.

If energy is more expensive, people will use less of it. That's how the market works.

SOLAR SERDAR

solarserdar@gmail.com