srijeda, 13. travnja 2011.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
zbog Vašeg velikog interesa prenosi
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
2983
Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi
PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne građevine i radovi čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole (u daljnjem tekstu: akt kojim se odobrava građenje).
Za građenje građevina i izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka ne izdaje se lokacijska dozvola.
Članak 2.
Bez akta kojim se odobrava građenje može se pristupiti građenju:
1. pomoćne građevine koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade i to cisterne za vodu i septičke jama zapremine do 27 m3, podzemnog i nadzemnog spremnika goriva zapremine do 10 m3, vrtne sjenice i nadstrešnice tlocrtne površine do 15 m2, bazena tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m i solarnog kolektora,
2. građevine protugradne obrane,
3. građevine za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije),
4. građevine za sigurnost zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m2),
5. šumskog protupožarnog prosjeka, samostalne pješačke staze,
6. privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija s najdužim rokom trajanja do 90 dana,
7. kioska i druge građevine gotove konstrukcije na javnoj površini građevinske (bruto) površine do 12 m2 koji se postavlja u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
8. dječjeg igrališta,
9. nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
10. reklamnog panoa oglasne površine do 12 m2 koji se postavlja u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
11. ograde građevinske visine do 1,6 m i potpornog zida građevinske visine do 0,8 m,
12. priključka kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (nisko naponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju),
13. grobnice i spomenika na groblju,
14. spomeničkog ili sakralnog obilježja građevinske (bruto) površine do 4,00 m2 i visine do 4,0 m od razine okolnog tla koje se gradi u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
15. postaje za mjerenje kakvoće zraka državne i lokalne mreže za potrebe obavljanja tih mjerenja prema posebnom zakonu na temelju odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno odluke jedinice lokalne samouprave, a koja se gradi po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
16. privremene građevine za potrebe građenja građevine kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom, osim asfaltne baze, separacije agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosnog spremnika za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m3,
17. privremene građevine namijenjene za istražna mjerenja na temelju odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja, a koje se grade po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe od tri godine nakon kojeg se ista mora ukloniti,
18. pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do 6 m i druge opreme zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode.
Članak 3.
Bez akta kojim se odobrava građenje može se pristupiti izvođenju:
1. radova na postojećoj građevini kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena niti utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva,
2. radova na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka građevinske (bruto) površine do 12 m2 i dubine do 1,00 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,50 m2 i visine do 3,00 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka,
3. radova na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine, te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, odnosno ako se ne utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i /ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije, ugradbe zvučnih semaforskih uređaja i ugradbe taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama,
4. radova koji su nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i vodnog dobra, javnih cesta, građevina željezničke infrastrukture, unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe propisanih posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju posebnog zakona ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se rekonstruira postojeća građevina,
5. pripremnih radova za potrebe građenja građevine kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 86/04 i 138/04) i Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (»Narodne novine«, br. 138/04 i 28/06).
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/2
Urbroj: 531-01-07-1
Zagreb, 2. listopada 2007.
Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

1 komentar:

 1. Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi
  PRAVILNIK
  O DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

  Članak 1.

  U članku 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 101/07) iza točke 18. dodaju se točke 19., 20. i 21. koje glase:
  »19. građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru:
  – oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje nosivu konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja,
  – hidrantski priključak za navodnjavanje i protumraznu zaštitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu zaštitu od hidrantskog priključka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika;
  – zacijevljeni bunar promjera manjeg ili jednakog 100 cm, za potrebe prihvata vode za navodnjavanje i druge aktivnosti poljoprivredne proizvodnje;
  – kanali za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izvedeni neposredno u tlo i sa zaštitom od procjeđivanja izvedenom isključivo od fleksibilnih folija;
  – akumulaciju za navodnjavanje za zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom;
  – poljski put na poljoprivrednoj površini širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put).
  20. građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru:
  – niski i visoki poljoprivredni tunel s tunelskim pokrovom koji nije krut (plastična folija i sl.) i potkonstrukcijom koja se ne temelji, najveće visine tunela manje ili jednake 2,5 m i širine tunela manje ili jednake 6 m;
  – plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m² izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija;
  – staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija.
  21. građevina i oprema namijenjena držanju stoke:
  – ograde za pregrađivanje i ograđivanje pašnjaka i prostora za držanje stoke na otvorenom, uključivo ogradu pod naponom struje 24 V (električni pastir);
  – nadstrešnica za sklanjanje stoke s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane;
  – pojilo za stoku;
  – vjetrenjača s bunarom i pumpom za crpljenje vode namijenjena parceli jednog korisnika;
  – konstrukcija za držanje košnica pčela;
  – sabirališta mlijeka sa pristupnim putem širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put).«

  Članak 2.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

  Klasa: 360-01/08-01/86
  Urbroj: 531-01-266-08-2
  Zagreb, 1. kolovoza 2008.

  Ministrica
  Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

  OdgovoriIzbriši